[ ESZA Privacyverklaring ]

ESZA, gevestigd aan Sint Bavostraat 28, 4891 CJ Rijsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sint Bavostraat 28
4891 CJ RIJSBERGEN
+31765962453
www.esza.nl
info@esza.nl

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten.

Deze Privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

– Welke gegevens bewaren we van u?
– De wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
– Wie hebben er toegang tot uw gegevens.
– Rechten omtrent uw gegevens
– Voor welk doel gebruiken we uw gegevens?
– Hoe lang bewaren we uw gegevens?
– Waar worden uw gegevens opgeslagen?
– Beveiliging van uw persoonsgegevens
– Klachtenregeling en meldplicht
– Wijziging in de Privacyverklaring

Welke gegevens bewaren we van u
We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. De gegevens verkrijgen we van u. We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. We kunnen onder meer de hieronder genoemde persoonsgegevens verzamelen indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

De persoonsgegevens die we van u bewaren zijn uw naam, (woon)adres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobielnummer

De verwerking van deze gegevens is nodig als u van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken, omdat en voor zover dat noodzakelijk is voor:
– De uitvoering van onze overeenkomst met u.
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ESZA rust.
– Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van ESZA of derden (voor zover dat boven uw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van ESZA om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.
– In sommige gevallen mogen wij uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens.
Alleen medewerkers van ESZA die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in onze systemen.

Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de Privacyverklaring.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kun u bezwaar maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens (of en deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Voor welk doel gebruiken we uw gegevens
Verkoop en dienstverlening aan klanten en klantadministratie

ESZA verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het per e-mail en/of per post versturen van actie aanbiedingen en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of uw bestelling te verwerken.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden geven of verkopen voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van actie aanbiedingen en uw opdracht. Met deze derden zijn wij overeengekomen dat alle gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren u gegevens in ons systeem om bij opdrachten snel te kunnen reageren en u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. We bewaren persoonsgegevens gedurende de periode dat u gezien wordt als een klant, prospect en/of geïnteresseerde.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen op lokale gedigitaliseerde en papieren gegevensdragers. ESZA heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd. ESZA is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om ESZA en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om u persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
– We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachtenregeling en meldplicht
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons via info@esza.nl .

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging in de Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze systemen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze systemen kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring op onze website www.esza.nl te raadplegen. Op de website kunt u de volledige Privacyverklaring van ESZA lezen/downloaden.